Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg]

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2017 r. (poz. 723) zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska:

Objaśnienia:

1) Kody odpadów podane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

2) Jeżeli nie podano jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów na lata 2019 oraz 2020 i kolejne, stawkę opłaty na te lata ustala się zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm).

3) Wysokość jednostkowej stawki opłaty, którą stosuje się do ustalania opłat podwyższonych lub administracyjnych kar pieniężnych (zgodnie z art. 293 oraz art. 309 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

4) Opłatę za składowanie na składowisku odpadów zawierających wodę oblicza się, mnożąc całkowitą masę odpadu zawierającego wodę przez jednostkową stawkę obliczoną według wzoru:

Q = (100 – W) x 0,01 x n x q

w którym:

Q – oznacza jednostkową stawkę opłaty za umieszczenie na składowisku odpadu zawierającego wodę, w zł/Mg,

W – oznacza zawartość wody w odpadzie, w %,

n – oznacza współczynnik, którego wartość zależy od zawartości wody w odpadzie,

q – oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli, w zł/Mg.

Procentowa zawartość wody w odpadzie W

Współczynnik n

poniżej 50

1,0

50 ≤ W < 60

1,0

60 ≤ W < 70

1,1

70 ≤ W < 75

1,2

75 ≤ W < 80

1,4

80 ≤ W < 84

1,6

84 ≤ W < 88

1,8

88 ≤ W < 92

2,0

92 ≤ W < 95

2,4

powyżej 95

2,4

5) Wysokość jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów stałych. Dla odpadów ciekłych wysokość jednostkowej stawki opłaty do ustalania opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) obowiązuje zakaz ich składowania).

6) Wysokość jednostkowej stawki opłaty do ustalania opłat podwyższonych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązuje zakaz ich składowania) oraz dla odpadów, dla których określono szczegółowy sposób postępowania w przepisach odrębnych.

7) Wysokość jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów podlega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

8) Dla odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, będących stabilizatem mającym wartość AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia mniejsze niż 35% oraz zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy wysokość jednostkowej stawki opłaty za ich umieszczenie na składowisku ustala się zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.), pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia.