Polityka prywatności

Kim jesteśmy

 • Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez IBDO Marek Szweda („IBDO”) z siedzibą w Pszczynie (kod pocztowy 43-200), ul. Józefa Poniatowskiego 12/5, NIP 638 173 0772.
 • IBDO pracuje, aby w najlepszy możliwy sposób zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się poprzez adres email: biuro@ibdo.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 • W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do IBDO przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies.

Dane osobowe przetwarzane przez IBDO

 • IBDO przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
  • są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);
  • są przedsiębiorcami, których dane są udostępniane przez Urzędy Marszałkowskie w ramach udostępniania informacji o środowisku,
  • są Klientami IBDO, gdyż np. przekazały firmie dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez IBDO („Klienci”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe Przedsiębiorców mogą być przetwarzane przez IBDO – jako administratora danych – w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów IBDO, związanych z dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechniania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Cele informacyjne, związane ze zwiększeniem transparentności na rynku zagospodarowania odpadów oraz realizacją zasady bliskości w postępowaniu z odpadami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów IBDO, związanych z dążeniem do zwiększenia przejrzystości, bezpieczeństwa i weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami.

 

 • Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez IBDO – jako administratora danych – w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Wykonanie usługi, w tym dokonywanie płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez IBDO. Niezbędność przetwarzania do wykonania usługi; realizacja obowiązków prawnych ciążących na IBDO.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

 

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem Zamówienia na korzystanie z IBDO /umowy o współpracy z IBDO oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie IBDO ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);
 • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
 • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do IBDO – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do IBDO;
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Jak chronimy dane osobowe?

 • Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. IBDO zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO.
 • IBDO wdrożyło technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 • prawo dostępu do danych– przysługuje Państwu prawo do uzyskania od IBDO potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez IBDO przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób IBDO wykorzystuje Państwa dane osobowe.
 • prawo do sprostowania danych– przysługuje Państwu prawo do żądania od IBDO niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy IBDO przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
 • prawo do usunięcia danych(znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy IBDO potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania– przysługuje Państwu prawo do powstrzymania IBDO przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. IBDO jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, IBDO może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);
 • prawo do przenoszenia danych– przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. IBDO ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).