Regulamin serwisu IBDO.PL

I. Definicje

 1. Administrator serwisu IBDO.PL – IBDO Marek Szweda, ul. Józefa Poniatowskiego 12/5, 43-200 Pszczyna, NIP 638 173 0772; REGON 365799240, tel. +48 694 757 299.
 2. Dane – dostępne w zasobach serwisu informacje dotyczące:
  • katalogu odpadów,
  • stawek opłat za składowanie odpadów,
  • procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • wytwarzania odpadów,
  • zbierania odpadów,
  • odzysku odpadów w instalacjach,
  • odzysku odpadów poza instalacjami,
  • unieszkodliwiania odpadów w instalacjach;
 3. Baza danych – zbiór uporządkowanych danych udostępnionych przez administratora serwisu zgodnie z przesłanym przez Klienta zamówieniem;
 4. Klient- to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wysłać lub wysłała administratorowi zamówienie na stworzenie konta z określonym zakresem danych. Ze względu na specyfikę świadczonych usług przez Usługodawcę, Klientem nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 5. Konto- wydzielona część serwisu umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom dostęp do wybranych danych;
 6. Regulamin- niniejszy regulamin;
 7. Serwis – strona internetowa www.ibdo.pl wraz z jej bazami danych;
 8. Usługi – wszystkie usługi oferowane w serwisie;
 9. Zamówienie – określenie zakresu danych do udostępnienia na koncie użytkownika;
 10. Zarejestrowany użytkownik- Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;
 11. Polityka prywatności – dokument w postaci elektronicznej zawierający informacje odnośnie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Serwisu. Pełna treść Polityki prywatności dostępna jest TUTAJ.
 12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby Dane były najbardziej aktualne.
 4. Ze względów technicznych dane dotyczące masy odpadów są liczbami całkowitymi, a kody odpadów niebezpiecznych nie są oznaczone gwiazdką.
 5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie bądź w Bazach danych, błędnej lub nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 6. Serwis IBDO.PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy spowodowane naprawami, przerwami technicznymi itp. u dostawców. Serwis IBDO.PL zapewnia działanie portalu na poziomie 95% ogólnego czasu dostępności.
 7. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.

III. Wymagania prawne

 1. Informacje zawarte w serwisie IBDO.PL przetworzono z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).
 2. Serwis funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.).
 4. Wykorzystane informacje zostały pobrane oraz ponownie przetworzone w 2016 roku i pochodzą ze stron Biuletynów Informacji Publicznej:
  • http://bip.slaskie.pl/ (02.11.2016r.)
  • http://www.umwo.opole.pl/bip/ (02.11.2016r.)
  • http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ (02.11.2016r.)
  • http://bip.malopolska.pl/ (03.11.2016r.)
  • http://www.bip.podkarpackie.pl/ (03.11.2016r.)
  • http://bip.umww.pl/ (03.11.2016r.)
  • http://www.bip.lubuskie.pl/ (03.11.2016r.)
  • http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/ (04.11.2016r.)
  • http://www.bip.mazovia.pl/ (04.11.2016r.)
  • http://umwl.bip.lubelskie.pl/ (04.11.2016r.)
  • http://bip2.warmia.mazury.pl/ (05.11.2016r.)
  • http://bip.rbip.wzp.pl/ (05.11.2016r.)
  • http://bip.sejmik.kielce.pl/ (05.11.2016r.)
  • http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ (05.11.2016r.)
  • http://bip.pomorskie.eu/ (05.11.2016r

IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Serwis w ramach świadczonych usług umożliwia użytkownikom przeglądanie i przetwarzanie informacji zawartych na stronach serwisu.
 2. Korzystanie z ogólnodostępnych stron (niewymagających posiadania konta i logowania) serwisu IBDO.PL jest darmowe.
 3. Dostęp do baz danych z informacjami dotyczącymi wytwarzania i gospodarowania odpadami w danym województwie jest płatny.
 4. Użytkownik nie ma prawa przekazywać haseł dostępu oraz wyeksportowanych danych innym osobom, firmom ani innym wyodrębnionym prawnie jednostkom organizacyjnym (oddział, podmiot działający w ramach grupy kapitałowej) swojej firmy.

V. Warunki techniczne pozwalające korzystać z usługi

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Usługi u Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie urządzenia pozwalającego na wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z siecią Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez usługę WWW, która obsługuje oprogramowanie JavaScript, a ponadto akceptuje pliki typu cookies.
  • dla Użytkowników chcących założyć konto w serwisie IBDO.PL niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Aby uzyskać dostęp do danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami należy skontaktować się z administratorem w celu stworzenia konta.
 2. Konto zostaje stworzone na podstawie przesłanego przez Klienta zamówienia z określonymi bazami danych do udostępnienia.
 3. Przesłanie zamówienia oraz oferty odbywać się powinno za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują dostęp do danych w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 5. Uruchomienie dostępu do serwisu nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia płatności wynikającej z wystawionej faktury.
 6. Otrzymany dostęp do konta uprawnia Użytkownika do korzystania z udostępnionych baz danych przez okres 12 miesięcy.
 7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można zgłaszać Administratorowi serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Administrator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.