Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg]

zgodnie z Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021